Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu

Budka jako dárek

Část 1 - Úvodní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky upravují především závazkové právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím v souvislosti s nákupem zboží v tomto internetovém obchodě.

2. Veškeré kupní smlouvy ohledně zboží, které bude prodávající kupujícímu prodávat a kupující od prodávajícího kupovat, se budou řídit těmito Všeobecnými obchodními podmínkami (dále také jen VOP).

3. Všeobecné obchodní podmínky upravují společná ustanovení pro všechny kupující a dále pak odlišně podmínky pro:

 • koncové zákazníky - spotřebitele, tedy pro kupující, kteří nejednají při plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi prodávajícím a takovými kupujícími se řídí zákonem č. 40/1964 Sb., Občanským zákoníkem, v platném znění, a předpisy souvisejícími
 • kupující, kteří jednají při plnění smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti. Právní vztahy mezi prodávajícím a takovými kupujícími se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodním zákoníkem, v platném znění

Část 2 - Společná ustanovení VOP

Článek I. - Objednávka zboží, uzavření smlouvy

1. Prodávající poskytuje kupujícím informace o nabízeném zboží, zejména o jeho cenách, prostřednictvím ceníku (dále jen „ceník“). Tento ceník obsahuje popis jednotlivých druhů zboží a cenu, která je pro účastníky smlouvy závazná.

2. Objednávky zboží jsou činěny podle informací obsažených v platném ceníku. Ceník má platnost po dobu, která je v něm uvedena. Prodávající je však oprávněn změnit údaje v něm obsažené i před uplynutím doby jeho platnosti.

3. Každá učiněná a potvrzená objednávka je závazná. Obchodovat a uzavírat kupní smlouvu prostřednictvím prostředků komunikace na dálku mohou pouze osoby, které jsou k těmto právním úkonům způsobilé. Nezletilí mohou uzavírat kupní smlouvu pouze v rozsahu jejich způsobilosti ve smyslu § 9 o.z. Zákonní zástupci odpovídají za škody vzniklé prodávajícímu jednáním nezletilých dle § 422 o.z. Kupní smlouvu týkající se zboží vyšší hodnoty, mohou za nezletilé uzavřít pouze jejich zákonní zástupci.

4. Koupě poukazu je považována za standardní objednávku, s tím, že termín dodání vlastní Stavebnice je zveřejněn na webových stránkách nebo u poukazu, popřípadě vzájemně odsouhlasen e-mailem mezi zákazníkem a prodejcem. Takto uzavřená objednávka je pro obě strany závazná.

Článek II. - Kupní cena, způsob úhrady

1. Cena jednotlivých druhů zboží je uvedena v ceníku, který je platný v době potvrzení objednávky. Tato cena uvedená v ceníku představuje kupní cenu za jeden kus zboží. Platný ceník je k dispozici na prodejně a v internetovém obchodě.

2. Kupující je povinen uhradit za zboží kupní cenu. Kupní cenu je možno uhradit:

 • platbou v hotovosti při osobním odběru zboží v prodejně; kupní cena je splatná při odběru zboží,
 • dobírkou, tedy platbou v hotovosti při převzetí zásilky dopravci nebo poště,
 • platbou předem bankovním převodem; kupní cena je splatná předem.

Článek III. - Doba a způsob dodání zboží

Česká pošta

Standardně odesíláme balíky vždy v úterý a pátek, ale můžete nás kontaktovat na 603 93 29 45 a dohodnout si odeslání Vám na míru.

Přešli jsme na  rychlejší způsob přepravy, kdy je zboží zpravidla dopraveno následující den po odeslání = pondělky a středy a to v čase od 7 do 17 hodin. Jestliže nebudete na uvedené adrese k zastižení, dopravce Česká pošta Vám ve schránce zanechá oznámení o uložení zásilky na nejbližší poště, kde si ji můžete vyzvednout nejpozději do 7 dnů. Pokud tak neučiníte, bude zásilka vrácena zpět prodávajícímu. Pohyb o doručování zásilky můžete sledovat v systému sledování zásilek na stránkách České pošty.

Při objednávce budete moct vybrat z těchto dvou možností:

Balík do ruky

Při volbě tohoto způsobu přepravy Vám pošta doručí balík přímo do Vašich rukou a to již následující pracovní den. Adresát má možnost sám si upravit čas a způsob doručení zásilky do vlastních rukou s garancí času dodání zásilky do 10., 12. a 14. hodiny, anebo v sobotu a s možností i odpoledního doručení. Adresát je iformován o možnostech doručení zásilky prostřednictvím sms, nebo emailu a jestliže nebude k dostižení na zvoleném místě a čase, bude zásilka předána na nejbližší, či zvolenou pobočku České pošty.

 • Cena balného, dopravy a pojištění je 99 Kč
 • Cena balíku poslaného na dobírku je 136 Kč (tedy 37Kč na doběrečné)

Balík na poštu  tuto volbu prozatím standardně nenabízíme - pokud ji chcete využít  napište nám.

Česká pošta nabízí také možnost vyzvednutí zásilky na zvolené poště již následující pracovní den a avizování, kde se právě Vaše zásilka nachází. Odesílatel, anebo adresát si sám zvolí adresu pošty, na které bude balík připraven k vyzvednutí. Zásilku si můžete jednoduše vyzvednout na jakékoli pobočce České pošty a taktéž v čase, který si sami zvolíte. Adresát je informován o možnostech vyzvednutí zásilky prostřednictvím sms, nebo emailu.

 • Cena balného, dopravy a pojištění je 99 Kč
 • Cena balíku poslaného na dobírku je 136 Kč (tedy 37Kč na doběrečné)

V případě odmítnutí převzetí zboží zaslaného prostřednictvím přepravce na základě platné objednávky potvrzené prodávajícím z jiných než zákonných důvodů je prodávající oprávněn po kupujícím požadovat úhradu skutečných nákladů, vzniklých v souvislosti s přepravou zboží.

Článek IV. – Nemožnost plnění

Prodávající může odstoupit od smlouvy v případě, že objednané plnění se stane nemožným, neboť objednané zboží se již nevyrábí, nebo se nedodává na trh dostupný prodávajícímu, nebo je dlouhodobě nedostupné vinou nikoliv na straně prodávajícího. Týká-li se výše uvedená nemožnost plnění pouze části objednaného plnění, může prodávající zrušit pouze tu část objednávky. Prodávající může zrušit objednávku a odstoupit od smlouvy dojde-li k výrazné změně kupní ceny, za kterou kupující od dodavatelů zboží získává, kdy tato změna nebyla prodávajícímu známa v době potvrzení objednávky. Prodávající je povinen před odstoupením od smlouvy o změně ceny informovat neprodleně kupujícího, a pokusit se o dohodu, kdy v případě, že s kupujícím nedojde k dohodě o nové ceně, je oprávněn prodávající odstoupit.

Článek V. - Garance výměny

1. V případě, že se nemůžete dostavit s vyměňovaným zbožím do prodejny v uvedené lhůtě, prosíme okamžitě telefonicky kontaktujte pracovníka na tel. čísle +420 603 932 945.

2. K výměně či navrácení zboží je třeba dodat zboží v původním stavu, tj. neznečištěné, nepoškozené, v originálním obalu se všemi příslušnými visačkami a doklad o prodeji (paragon, faktura).

Článek VI. – Doba pro uplatnění výměny nebo vrácení zboží

U prodeje z prodejny či na závodech je 10 dní od data prodeje na prodejním dokladu. U zásilkového prodeje je 20 dní od data na podacím lístku.


Článek VII. – Reklamace

1. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují, pokud není v těchto VOP či záručním listě uvedeno jinak, v provozovně e-shopu na elektronicky na emailu budkajakodarek@gmail.com či na tel. čísle +420 603 932 945.

2. Kupující je oprávněn uplatnit reklamaci:

 • u prodávajícího na adrese uvedené v těchto VOP
 • zasíláním zboží k reklamaci na adresu uvedenou v těchto VOP; ke zboží je kupující povinen přiložit písemnou informaci o důvodu reklamace. Pokud u zásilky nebude vyplněný formulář přiložen, prodávající nepřijme zboží k reklamačnímu řízení

3. Kupující je povinen k reklamaci předat zboží vždy včetně veškerého příslušenství a pokud možno v originálním balení. Při reklamaci musí kupující předložit platný a vyplněný záruční list nebo potvrzení o zakoupení zboží u prodávajícího (daňový doklad, faktura, paragon).

4. Jestliže kupující zboží zašle k reklamaci poštou nebo prostřednictvím spediční společnosti, je povinen zásilku vždy viditelně označit nápisem REKLAMACE.

 

Článek VIII. – Nakládání s osobními údaji

Kupující souhlasí s tím, že prodávající údaje získané v souvislosti se smluvním vztahem, tj. údaje uvedené v objednávce, může zpracovávat pro své marketingové a obchodní účely, a to za předpokladu respektování platných předpisů, zejména zákona č. 101/200 Sb.o ochraně osobních údajů. Tento souhlas kupujícího může být kdykoliv odvolán, a to výslovným prohlášením učiněným písemnou formou a zaslaným prodávajícímu poštou či elektronicky.

Část IX. – Závěrečná ustanovení

V rozsahu otázek těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravených, se smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím spotřebitelem řídí z.č. 40/1964 Sb. (dále jen „o.z.) a předpisy souvisejícími.

V rozsahu otázek těmito všeobecnými obchodními podmínkami neupravených, se smluvní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím podnikatelem řídí z.č. 513/1991 Sb. (dále jen „obch.z.) a předpisy souvisejícími.

Provozovatel je oprávněn obchodní podmínky doplňovat či měnit bez předchozího upozornění. Starší verze obchodních podmínek je možné obdržet na vyžádání u prodávajícího. Umístěním nové verze všeobecných obchodních podmínek na tyto internetové stránky zaniká platnost předchozí verze obchodních podmínek.

Neúčinnost jednotlivých ustanovení obchodních podmínek se nedotýká účinnosti zbylých ustanovení. Na místo neúčinného ustanovení nastupuje platné ustanovení, které ve své obchodní působnosti následuje jako nejbližší.

 

Část 3 - EET

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.